Homepage Бланк договора на постачання товару


Бланк договора на постачання товару


У разі, якщо до технологічних електричних мереж Споживача приєднані електроустановки інших суб'єктів господарювання, власників мереж тощо, організувати розрахунковий облік таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків. На сайті преставлені - зразок договору поставки, зразок договору постачання, Зразки договорів уклали цей Договір поставки товару надалі іменується " Договір" про таке. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів: 1. Забезпечувати збереження і цілісність встановлених на його території у його приміщенні розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб відбитків їх тавр відповідно до акта про пломбування. Визначені згідно з пунктом 5. Споживач сплачує Постачальнику вартість недоврахованої електроенергії, розраховану згідно Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією далі - Методика за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії з порушенням у разі таких дій Споживача: 1 самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії; 2 пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу або зняття пломб з засобів обліку; 3 інших умов, визначених Методикою. Обмежувати або припиняти постачання електричної енергії Споживачу згідно з умовами розділу 6 цього Договору відповідно до порядку, передбаченого ПКЕЕ. У разі живлення електроустановок Споживача від власної блок-станції і від мереж та підстанцій Постачальника Споживач не пізніше 01 листопада поточного року надає Постачальнику інформацію про виробництво електричної енергії власною блок-станцією на наступний рік. Cудова практика України - судові Зразок правильного написання договору поставки. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення Споживача. Перевищення Споживачем договірних величин споживання електричної потужності визначається Постачальником як різниця між найбільшою величиною спожитої електричної потужності, що зафіксована у періоди контролю максимумів навантаження енергосистеми за розрахунковий період, та договірною величиною споживання електричної потужності, встановленою на цей розрахунковий період, згідно з умовами розділу 5 цього Договору. Постачальник з числа резидентів є платником податку на прибуток згідно статті 133 Податкового Кодексу України. У разі незадовільного стану електроустановок Споживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках Споживача — за приписом представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством. Не допускати безоблікового користування електричною енергією у власних мережах та від технологічних електричних мереж основного споживача, а також відшкодовувати збитки, завдані Постачальнику, у разі виявлення безоблікового користування електричною енергією у власних мережах та від технологічних електричних мереж основного споживача. У разі, якщо до технологічних електричних мереж Споживача приєднані електроустановки інших суб'єктів господарювання, власників мереж тощо, Споживач організовує розрахунковий облік таким чином, щоб забезпечити складення балансу електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий — у Споживача. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством або зазначається конкретний нормативний документ. Договор на Типовой договор купли продажи посмотреть и составить можно на странице Договір поставки. Зразки позовних заяв та приклади процесуальних документів для суду, зразки договорів. Оперативно повідомляти Постачальника про порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, несправності в роботі локального устаткування збору і обробки даних або автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії і розрахункових засобів обліку, що належать Споживачу за ознакою права власності, користування, повного господарського відання, або встановлені на території Споживача та виявлення безоблікового користування електричною енергією від технологічних електричних мереж Споживача. Порядок обмеження та припинення електропостачання 6. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання електричної енергії та електричної потужності є невід'ємною частиною Договору. Відносини із субспоживачами для споживачів, які мають приєднаних до їхніх мереж субспоживачів : 8. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ 6. Розрахунок величини коштів попередньої оплати за додатково заявлений обсяг електроенергії визначається споживачем самостійно як добуток величини обсягу додатково заявленої електроенергії на величину тарифу який діє у даному розрахунковому періоді. Виконувати умови цього Договору. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій сторо­ні без письмової згоди другої сторони. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ 15.


У разі, якщо Споживач на підставі двостороннього акта має погоджену технологічну броню електропостачання, договірна гранична величина споживання електричної потужності в години максимуму навантаження має бути не нижче технологічної броні, обумовленої актом екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.


Відмовити Споживачу в коригуванні збільшенні договірної величини споживання електричної енергії у випадках, передбачених ПКЕЕ. Оплачувати Постачальнику вартість робіт по проведенню позачергової технічної перевірки, перевірки програмування, перевірки правильності роботи, ремонту, заміни або експертизи засобу обліку та встановлених пломб у разі, якщо Постачальником виявлено порушення Споживачем ПКЕЕ або якщо ці роботи виконуються за зверненням Споживача. Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до Постачальника із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії. Скоригована гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня проведення коригування. У разі заборгованості субспоживача за електричну енергію на вимогу Постачальника Споживач відключає електроустановки цього субспоживача у присутності представника Постачальника та у терміни, які доводяться Споживачеві Постачальником відповідною вимогою розпорядженням та надає можливість Постачальнику опломбувати електроустановки субспоживача у відключеному стані в результаті повного або часткового обмеження споживання електричної енергії цим субспоживачем. Порядок обмеження та припинення електропостачання 6. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ 4. Облік електричної енергії та порядок розрахунків 7. ОБСЯГ КІЛЬКІСТЬ ТА ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ 3. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Споживача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Споживачем порушуються Правила охорони електричних мереж. У разі усунення Споживачем в установлений строк порушень, що завчасно до дня відключення підтверджується належним чином, електроустановки Споживача не відключаються. Перевищення Споживачем договірних величин споживання електричної потужності визначається Постачальником як різниця між найбільшою величиною спожитої електричної потужності, що зафіксована у періоди контролю максимумів навантаження енергосистеми за розрахунковий період, та договірною величиною споживання електричної потужності, встановленою на цей розрахунковий період, згідно з умовами розділу 5 цього Договору.

Related queries:
-> сложные слова 3 класс конспект урока
Відносини між Споживачем та електропередавальною організацією для споживачів, які приєднані до мереж електропередавальної організації, що не має ліцензії на постачання електричної енергії регулюються умовами договору про технічне забезпечення електропостачання споживача, який укладається між ними.
-> производственная инструкция для рабочих изготовляющих и испытывающих стропы
Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до Постачальника із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.
-> сочинение по немецкому языку о себе
Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.
-> вопросы и ответы по курсу концепции современншгш естествознания
У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору іншою Стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень.
-> инструкция о мерах пожарной безопасности котельных
За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
->SitemapБланк договора на постачання товару:

Rating: 95 / 100

Overall: 88 Rates